header-1

Het Fonds

Voor Nieuws over het 100-jarig Jubileum, klik op MENU: "NIEUWS"

For the 100th anniversary celebrations, please click on "NIEUWS"

 ---------------------------------------------------------------------

Voor informatie over het 100 Jarig Jubileum op 23-25 augustus 2019 klik op menubalk 'Nieuws'.

For information about the 100th Anniversary celebration on 23-25 August 2019, please klick on Menu 'NIEUWS'.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doel van de Stichting het "Ter Kuile-Fonds"

De Stichting het Ter Kuile-Fonds werd in 1919 opgericht met de volgende doelstellingen. Het hoofddoel is de afstammelingen van Engelbert ter Kuile, geboren te Enschede op 27 maart 1740 en diens echtgenote Catharina Mouritz, die de familienaam Ter Kuile dragen - en aan de echtgenoten, weduwen of weduwnaren, kinderen en kleinkinderen in de tweede graad van deze afstammelingen - indien zij het nodig mochten hebben ondersteuning te verlenen door:

a) hen behulpzaam te zijn bij het verkijgen van een maatschappelijke betrekking of positie door gehele of gedeeltelijke betaling van hun studie- of opleidingskosten;

b) hen het nodige werkkapitaal te verstrekken of hen aan te moedigen bij hun studie of opleiding;

c) om - bij wijze van uitzondering - andere personen of instellingen gelden te verstrekken voor een bijzonder of algemeen nuttig doel;

d) gelden aan te wenden ter bevordering van de familieband en het familieleven, door het organiseren van reünies en het uitgeven van een familieboek.

Het Bestuur van het Ter Kuile-Fonds is via deze website bereikbaar.


Welcome to the "Ter Kuile-Fonds" Foundation

This family run foundation was launched in 1919 to support members of the Ter Kuile family worldwide. The objective of the foundation is to support descendants of Engelbert ter Kuile, born in Enschede, the Netherlands on 27 March 1740 and his wife Catharina Mouritz, born in Amsterdam on 22 April 1739. All descendents of Engelbert & Catharina, who bear the family name Ter Kuile, as well as their spouses, widows, widowers, children and grandchildren (to the second degree) may seek support:

a) to assist them in obtaining a position in society by wholly or partially covering the cost of their education;

b) to provide them with the working capital or to give them encouragement for further studies or to seek additional training;

c) to provide financial support to persons or institutions other than the above mentioned family members, for a particular or general benefit;

d) to support family ties and connections through regular reunions and get-togethers, as well as the publication of a family tree.

The Board of the 'Ter Kuile-Fonds' may be contacted through this website.


De eerste familie bijeenkomst

Op 3 juli 1909 vond de eerste bijeenkomst plaats van de gehele familie; 'des morgens om negen uur reden de rijtuigen met honderd en een familieleden uit Enschede; tegen elf uur kwam men te Buurse aan, eerst op "het Grobbink", daarna verzameling op "de Koelboer". Na een rit langs het "Aamsveen" kwam men tegen vier uur op "het Smalenbroek", waar een zeer feestelijke maaltijd en avondpartij de geheele familie lang in opgewekte stemming bijeenhield. De herinnering aan dezen glorieuzen familiedag riep na tien jaren de vertegenwoordigers der verschillende familie-takken bijeen, om te overleggen of het niet mogelijk zoude zijn om een Fonds in het leven te roepen, eensdeels als een dankbare erkenning voor het gespaard zijn gebleven in den Wereldoorlog, anderdeels als een steun voor familieleden, die in moeilijke omstandigheden zouden geraakt zijn. En zoo werd op 28 November 1919 ten overstaan van notaris H. van Opstall (die belangeloos zijn medewerking verleende) te Enschede gepasseerd de akte van oprichting van het Ter Kuile-Fonds. Op 30 December noodigde het voorloopig Bestuur de geheele familie in de Groote Societeit te Enschede bijeen, waar de Statuten ter nadere kennis werden gebracht en deze behoudens enkele op- en aanmerkingen de algemeene instemming mochten verwerven. Op deze familievergadering werd al dadelijk voor een vrij aanzienlijk bedrag in het Fonds geteekend en na voortgezette propaganda van het Bestuur was het Fonds in October 1925 aangegroeid tot ca. ƒ 30.500,-. Na dien zijn ledenvergaderingen gehouden op 29 Juli 1920 te Carelshaven (Delden); 18 Juni 1921 te Ootmarsum, 2 September 1922 op de Horste bij Haaksbergen; 3 September 1923 te Dinkeloord en 3 Oktober 1925 op 't Zwaantje in de Lutte. Niet verzuimd mag worden te vermelden dat deze jaarbijeenkomsten zich telkens in grooter belangstelling mochten verheugen.

 
Vandaag:

Het Ter Kuile-Fonds houdt nog ieder najaar een jaarvergadering waarop alle afstammelingen van Ter Kuile's - tot in de derde graad - van harte welkom zijn.  Voor meer informatie kunt u kontakt opnemen met het Bestuur.